Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Zápis schůze výboru ČŠK Riegel | 03. 05. 2010

konané dne 15. dubna 2010

Přítomní členové výboru:  Petr Jedlička – předseda
    Josef Šolc – pokladník
    Leonid Křížek – tiskový mluvčí
    Petr Kubiš – tajemník
    Pavel Beran – člen výboru
Hosté:    Petr Anderle – šéf-trenér

Program schůze:

1. Zpráva o výsledku semináře rozhodčích (10.4.2010).
2. Příprava oslavy 170. výročí narození D. Riegela
3. Šermířské letní soustředění
4. Termín a propozice oddílového přeboru
5. Různé

Add 1.  P. Kubiš stručně informoval o průběhu a obsahu semináře rozhodčích. Z celkového počtu pěti přihlášených účastníků se dostavili jen dva (Beran a Kubiš). Oba úspěšně složili teoretickou zkoušku na všechny tři zbraně. Praktickou zkoušku hodlají složit na všechny zbraně pokud možno do konce sezóny či nejpozději na počátku sezóny následující.
P. Jedlička konstatoval, že je dobře, že se naši členové účastní seminářů rozhodčích a že si dělají licence rozhodčích. Budeme vlastní rozhodčí potřebovat při pořádání vlastních turnajů (Peterův memoriál) i při vysílání závodníků na jiné soutěže.

Add 2.
sloučeno s
Add 4. L. Křížek pojednal o představě, kterou již rozeslal v minulém měsíci členům ČŠK Riegel, o realizaci oslav 170. výročí narození D. Riegela v termínu 25. 4. 2010.
P. Anderle konstatoval, že kordistky pod jeho vedením budou tou dobou na turnaji v Liberci a že se takto nebudou moci vzpomínkové oslavy účastnit.
Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto termín oslav posunout na některý z víkendů v červnu po sérii MČR ve zbraních, kde budou startovat naši členové, a spojit jej s klubovým přeborem.
J. Šolc podotkl, že není praktické konat obě akce v jeden den, pakliže se přebory budou konat v šermírně jiného klubu. Nastal by zde problém s přenášením výstroje.
Organizace a termín obou akcí bude upřesněn také podle možností nájmu šermířské haly.
Usnesení: Výbor uložil dle dohodnutých propozic obě věci k vyřízení L. Křížkovi.

Add 3. P Kubiš informoval o přípravách letního soustředění. Areál ve Sklárně je již ve všech termínech plný. Je již nalezen jiný vhodný areál, který byl již navštíven P. Anderlem a P. Kubišem a shledán plně vyhovujícím pro potřeby pořádání letního soustředění.
Byl navržen rozpočet a termín pro pořádání soustředění: cena 3500 Kč v termínu 31. 7 –7. 8. 2010.
Usnesení: Výbor souhlasí s navrženým termínem, rozpočtem i lokalitou letního soustředění a ukládá P. Anderlemu a P. Kubišovi danou záležitost vyjednat a organizovat. Rovněž výbor rozhodl, že termín závazné přihlášky a složení nevratné zálohy je 15. 5. 2010.

Add 4. viz Add 2.

Add 5. P. Jedlička informoval výbor o jednání s MF ohledně prodloužení nájemní smlouvy. V nové smlouvě již bude zapracována možnost využívat prostory šermírny Riegelu i o víkendech.

P. Anderle informoval o možnosti sponzorského daru – sponzorování ČŠK Riegel soukromým subjektem. Stručně referoval o možnostech a vznesl dotaz ohledně právní stránky a postavení klubu v rámci TJ Baník Praha.
P. Jedlička přislíbil, že danou záležitost projedná s předsedou jednoty Kuželem.

P. Kubiš vznesl dotaz ohledně startování našich členů na zahraničních turnajích a registraci FIE.
P. Anderle pohovořil o svých zkušenostech. Nicméně je třeba se podívat, o jaký typ turnaje se jedná a postupovat podle výnosů STK ČŠS, či se přímo obrátit na svaz.

P. Anderle se dotázal, zda si může půjčit aparát a příslušenství pro prezentaci šermu firmě, která by nás potencionálně mohla sponzorovat.
Výbor jako celek nemá námitek.

Schůze byla ukončena.

Zápis provedl dne 16. 4. 2010 tajemník klubu Petr Kubiš.