Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Zápis z výroční členské schůze ČŠK Riegel 2010 | 28. 02. 2010

konané dne 16. února

Datum:  16. února 2010, 18 h
Místo:  Jungmannova 1, Praha 1
Účastníci: 14 členů podle prezenční listiny + 2 hosté, 1 člen omluven (příloha 1)

Program: 
1. Prezence
2. Úvod – Petr Jedlička
3. Zpráva pokladníka – Josef Šolc
4. Mediální zprávy – Leonid Křížek
5. Zpráva o sportovní činnosti – Ferdinand Niček
6. Návrh složení nového výboru
7. Volba výboru
8. Diskuse

Ad 1) Přítomní se zapsali do prezenční listiny.

Ad 2) Předseda Petr Jedlička předložil plénu program jednání, který byl schválen.

Ad 3) Pokladník Josef Šolc přednesl zprávu o hospodaření za rok 2009. Pokladní zpráva (příloha 2). Hospodaření oddílu skončilo schodkem 7 220 Kč. Tento schodek, nižší než v minulých létech, bude bez problémů pokryt z rozpočtu jednoty TJ Baník, protože příjmy jednoty včetně dotace od Pražské tělovýchovné unie jsou více než dostatečné.

 Současný členská základna oddílu šermu je 38 členů, z toho 8 členů přispívajících/čestných.
 Výbor oddílu navrhuje, aby bylo zachováno rozdělení členské základny na členy přispívající a členy činné s výší příspěvků schválenou na schůzi v lednu 2008. Příspěvky jsou na činného člena 1 500 Kč za rok, splatné 1 000 Kč za 1. pololetí a 500 Kč za druhé.

Zpráva o hospodaření oddílu byla jednomyslně schválena.

Ad 4) Tiskový mluvčí Leonid Křížek informoval o činnostech vedoucích k prezentaci Riegelu na ve-řejnosti. Jsou to především webové stránky, které udržuje na serveru MILITARIA. Jejich ná¬vštěvnost je uspokojivá, především díky jejich aktuálnosti a zajímavému obsahu. Stránky Riegelu navštěvují i členové ostatních šermířských oddílů. Členové oddílu se v roce 2009 účastnili i akcí or¬ganizovaných historickým šermem (Corvus, Sword Fest a další), kde prezentovali šerm sportovní jako přirozený vývojový stupeň tohoto bojového umění. Odezva veřejnosti i organizátorů byla příznivá. V průběhu roku 2009 uveřejnil několik článků v odborných časopisech, v nichž rovněž zmínil historii i současnost ČŠK Riegel. Tyto materiály jsou uveřejněny na webové stránce Riegelu. V této činnosti bude pokračovat. Organizátoři Sword Festu 2010 mají zájem o ukázky sportovního šermu. Riegel souhlasí a vyšle 7. 3. 2010 šermíře s aparáty.

Ad 5) Tajemník Ferdinand Niček informoval o účasti na turnajích a dosažených umístěních (příloha 3). Potvrdila se vzestupná tendence výkonnosti juniorek. Nejúspěšnější šermíř v oddíle je Klára Holendová, která je t. č. v žebříčku kordistek juniorek na 8. místě. Další 3 závodnice jsou ve 3. desítce. Šavlisté senioři se účastní turnajů častěji než dříve, získávají body, jejich výsledky mají rovněž vzestupnou tendenci. Na veteránských soutěžích se pravidelně umísťuje Dr. Bořivoj Bidlo mezi vítězi.
 Riegel je pořadatelem mezinárodního Peterova memoriálu ve fleretu. Účast členů oddílu je na této soutěži mizivá. Sekretář Niček vyzval členy k hojné účasti, která je především projevem lo¬ajality k mateřskému klubu.

Ad 6) Předseda Petr Jedlička přednesl plénu návrh kandidátky nového výboru. Na vlastní žádost opouští výbor tajemník Niček. Navržení členové podle abecedy: Beran, Jedlička, Křížek, Kubiš, Šolc.

Ad 7) Proběhlo hlasování o celé kandidátce najednou: 9 pro, 0 proti, 5 se zdrželo. Výbor byl tímto zvolen na další 3 roky. Bezprostředně po výroční členské schůzi se výbor sejde na prvním zasedání, kde se upřesní úkoly jednotlivých členů.

Ad 8) Diskuse:

Petr Anderle – návrh uspořádat letní týdenní šermířské soustředění v Rabštejně nad Střelou – Sklárně v podobném modelu jako v roce 2009. Předběžný termín od 31. 7. 2010. Škola v přírodě je v provozu od cca března, kdy je možno už kontaktovat kancelář. Možnost spojit sou¬středění s jiným oddílem a soustředění prodloužit.
Odsouhlaseno 
 
Petr Kubiš – návrh uspořádat oddílové mistrovství ve všech zbraních. Z časových důvodů se jako vhodný den hodí celá sobota. Termín bude upřesněn na konec března nebo duben.

Odsouhlaseno, Petr Kubiš zjistí vhodný termín, který nebude kolidovat s jiným turnajem. Petr Jedlička termín vyjedná s představiteli MF.
 
Sara Polaková – dotaz na dodání sportovních souprav s emblémy klubu.

Petr Kubiš – dosud je málo přihlášených, v malé sérii vzrostou náklady, je třeba objednat alespoň 20 polokošil a 5 souprav.

Petr Anderle – podpora myšlenku jednotného dresu i z důvodů klubové reprezentace na závodech.

Petr Anderle – vyjádření k rozšíření tréninkových hodin na základě emailového podnětu Petra Kubiše. Petr Anderle shrnul možnosti do tří variant:
a) Rozšířit tréninky v šermírně Riegelu a tím i smlouvu na pronájem tělocvičny v Jungmannově ulici.
b) Pronajmout externí tělocvičnu.
c) Hostování v jiném vhodném šermířském klubu.

Zájemců o rozšířené tréninky je zhruba 5. Rozšiřovat tréninky v šermírně Riegelu by bylo pro klub jak finančně tak organizačně náročné. Na pronájem externí tělocvičny je již pozdě. Jako vhodná varianta se jeví c). Petr Anderle vyjádřil ochotu trénovat členy klubu. Jednáním s šermířskými kluby pověřen Petr Kubiš a Petr Anderle. Odsouhlaseno

Petr Kubiš – dotaz na předsedu Petra Jedličku, s jakým výsledkem jednal s pronajímatelem o odstranění složených stolů ze zadní části tělocvičny.
Petr Jedlička – proběhla jednání s Ing. Oponem z MF, ale prozatím bez výsledku. Ze strany MF proběhla kontrola užívání prostor, bylo zjištěno neoprávněné užívání místnosti vedle prostoru se skříňkami. Stoly v šermírně pronajímatel nepotřebuje. Najde pro ně jiné uskladnění. Zá¬ležitost bude zaurgována.
 
Petr Jedlička – informace o nájemní smlouvě na prostory šermírny. Současná končí v prosinci 2010. Vzhledem k dlouhému procesu vyřizování prodloužení smlouvy s majitelem objektu zahájí jednání už nyní. Cílem bude získat smlouvu na delší období než 2 roky.
 
Petr Kubiš – návrh schůzky trenérů 2–3 x ročně. Stanovit cíle a společnou metodiku tréninku.
Přítomní trenéři s návrhem souhlasí. Po¬drobnosti nestanoveny. Současná organizace školy bude upravena tak, že zájemci se budou zapi¬sovat před tréninkem do sešitu. Rovněž zájemci o účast na turnajích se předem zapíší. Tak se zaručí jasný tok informací mezi závodníky, trenéry a výborem oddílu.
 
Petr Anderle – nutná potřeba rozhodčích z našeho oddílu. Účast většího počtu závodníků je už běžná. Oddíl je povinen dodat rozhodčího. Pořadatel může za nesplnění této pod¬mínky udělit pokutu. Je vhodné, aby zájemci o licenci sudího složili zkoušky na všechny zbraně a ne jen na zbraň, kterou šermují, tak aby byla zaručena maximální prostupnost rozhodčího na rozličné turnaje.  Zjistit podrobnosti o kurzu rozhodčích a zkouškách u ČŠS pověřen Pavel Beran.
Odsouhlaseno

Diskusi a celou výroční schůzi ukončil předseda Jedlička vyslovením pochvaly trenérům za dobrou práci. Poděkoval i zkušeným šermířům Josefu Šolcovi a Bořivoji Bidlovi, kteří pomáhají nováčkům se základy výcviku.

Přílohy: 1. Prezenční listina 2. Pokladní zpráva 3. Účast na turnajích a výsledky ČŠK Riegel

(Přílohy uloženy v archivu. Pozn. red.)

Zapsal dne 18. února 2010 odstupující tajemník ČŠK Riegel Ing. Ferdinand Niček

Na základě připomínek upravil dne 3. března 2010 tajemník ČŠK Riegel Petr Kubiš

Zápis schválil výbor ČŠK Riegel dne 4. března 2010