Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Zpráva z letních olympijských her ve Stockholmu 1912 | 31. 03. 2009

V archivu ČŠK Riegel se nachází tužkou psaná zpráva z OH ve Stockholmu 1912, jejímž autorem je finalista OH v Londýně 1908, V. Goppold. Přestože řada míst je nečitelných, pokládám tento dokument za natolik zajímavý, abych jej zpřístupnil i čtenářům této stránky. (Nečitelná místa jsou vytečkovaná.) -lk-

Velectění pánové!

Dovolte bych v dnešní sportovní schůzi olympijského výboru předal kusý přehledný referát o činnosti českých šermířů při olympiádě stockholmské. České výpravy do Stockholmu zúčastnilo se 13 šermířů a sice z Č.Š.K. páni Javůrek, Klika, Tvrzský, z Č.Š.K. Riegel páni Bárta, Goppold V. sen., Goppold V. jr. a K. Goppold, Čipera, Kříž, Pfeiffer, S....., Vávra a z SK Slavia p. Schejbal. Borci tito šermovali při 5 rozličných soutěžích (fleret jednotlivců, kord jednotlivců a mužstev, šavle jednotlivců a mužstev) ve dnech 6.–16. července denně od 8 hod. ranní – 7 hod. večerní.

Soutěže fleretové jednotlivců od 6 – 8. ... zúčastnilo se 115 šermířů a umístil se p. Tvrzský z ČŠK v semifinále, tj. mezi posledními 24 soutěžícími. V předběžných skupinách této soutěže umístili se tedy veškeří ostatní hlášení čeští borci a předvedli důkazy dobré vyspělosti v této zbrani.

Kord mužstev šermoval se ve dnech 9.–10. července t. a zúčastnilo se soutěže této 11 národních mužstev. Nechtěje jej zde ... i při líčení dalších soutěží kritizovati sbor soudcovský, o čemž malou úvahu zde na konec svého referátu si ponechávám, uvádím jen kusé výsledky. Čechové porazili v předběžných kolech a v semifinále Nory, Dány a s Holanďany teprve po barragi. Odpadli Švédové, proti Čechům nenastoupili.
Při soutěži kordové jednotlivců, jež se odbývala od 11.–13. července, zúčastnilo se 135 šermířů a umístili se mezi posledními 24 páni Klika, Kříž, Goppold V. jr. a Vávra. Pan Trvzský, který byl též jistý semifinalista, maje již 5 zápasů vyhraných, byl diskvalifikován a vzdor podanému protestu nebyl k další soutěži připuštěn.
Šavle mužstev šermovaly se ve dnech 14.–15. července a sice byla účast 12 národností. V soutěži této dobyli jsme místa 4. ve finále, porazivše Belgičany, Angličany, Holanďany, kteří ve finále po barragi s námi nás při stejném počtu vyhraných utkání v 2 touché porazili. Ačkoliv podle zvláštních ustanovení nebyli jsme ... s Holanďany, kteréž jsme v semifinále v poměru 10:6 assaultů porazili, nastoupiti nebylo nám právo toto vzdor mému protestu organizačním předsedou přiznáno.

K šavlové soutěži jednotlivců ve dnech 16.–18. července odbývané hlášeno bylo 128 šermířů. Větší část našich borců nemohla však částečně pro nedostatek již dovolení a též pro fyzickou námahu, jakož úplnou nedůvěru ke slovu soudcovskému soutěže této se zúčastniti. Zejména poslední .... prů... též a .... návodu k tomu, že další soutěže se vzdali a zůstalo celkem asi 40–45 šermířů soudcům k dispozici.

Nemohu opomenout při této příležitosti připomenouti ony šermíře výpravy, kteří svými výkony zvláště na se upozornili a kteříž doufám i v budoucnosti při dalším avizu českému sportu šermířskému k další chvalné pověsti pomáhati budou ........ ve fleretu p. Tvrzský, v kordu páni Klika, Kříž, Vávra, Goppold jr. A v šavli p. Čipera. Nemíním tím nijak zmenšovati zásluhy ostatních zápasníků p. Pfeiffera, Schejbala, .... a p. L..., jichž šerm byl výborný a pouze stranickostí sboru soudcovského správně se neuplatnil.

Tímto podal jsem krátký nástin činnosti českých šermířů a dovolím si nyní po sportovní stránce vzdor negativním našim výsledkům při olympiádě samé vzíti v úvahu výkony českých šermířů vzhledem k opravdivé síle ostatních .... při olympiádě zastoupených.

Fleurett, kterýž námi sice čestně representován byl a dobrou sr... případně slabší třídu representoval .... více .... a jsou to hlavně mladé síly, jež zbraň tuto pilně šermovati by měly. Kord, kterýž u nás teprve v posledních letech jakési zálibě se těší, šermoval se výtečně a nebýti nespravedlivého soudcování, byl by český team po Belgičanech zajisté druhé ceny dobyl. Aniž bych přepínal, mohu klidně říci, že jsou to pouze ......., ...... a ....., jež nad námi převahu mají, kterýž při pilném cviku rok od roku ... bude.
Co týče se českého teamu v šermu šavlí, nutno konstatovati, že zbraň tato byla českými representanty hájena stejně zdatně jako při londýnské olympiádě a při jen trochu správném soudcování přináleželo Čechům nejméně místo třetí. Nedá se popříti, že české mužstvo stálým tisknutím a nesčetnými reklamacemi, jichž při každém chodu činiti nuceno bylo, nervozním se stalo a tím i výkonnost u jednotlivých šermířů trpěla.
Jak předem jsem již podotkl, byli soudcové při stockholmské olympiádě úplně předpojatí a soudcovali dle potřeby. Výsledek zjevu tohoto jest, že zvláště zástupci francouzského, belgického a vlašského šermu hodlají pro příští olympiádu učiniti zvláštní opatření by taká stranickost případně odborná nevědomost neznemožňovala šerm při olympiádách.

Dlužno ovšem podotknouti, že též Češi jmenovali své soudce, však vzdor usilovné námaze nepřiměl jsem ani jednoho z pánů dotyčných by stockholmské výpravy se zúčastnil. Nemohu smlčeti, že právě okolnost tato jest hlavní příčinou našeho neúspěchu, ... .... a pakliže napříště obeznalí šermíři české borce na výpravě jejich jako soudci doprovázeti nebudou, mohu předem říci, že výprava ta opět úspěchů nedobude. Zajisté v první řadě jest zdatnost borců, však neméně důležitá jest působnost soudců, kteříž zájmy svých lidí hájiti dovedou, čehož nejlepším příkladem Maďaři jsou.

Konečně ráčiž sl. č. olympijský výbor u příležitosti příštích výprav od dotyčných klubů sobě výminky dáti, že jich členové jak do treningu tak do životosprávy .... výboru případně kapitánum … soutěži uposlechnou.

Životopisný medailonek V. Goppolda neleznete zde:

http://riegel.militaria.cz/clanek-detail.php?id=2

 

Autor: Vilém Goppold z Lobsdorfu