Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Npor. Dominik Riegel | 13. 03. 2012

Překlad kmenového listu a nezbytná vysvětlení

Pro lepší použitelnost informací z kmenového listu jsem upustil od kusého tabelárního přehledu. Jednotlivé záznamy sděluji souvislými a srozumitelnějšími větami. Tam, kde je to nutné, uvádím poznámky kurzivou.

Josef Fučík

Dominik Riegel ještě jako poručík (1893)

KMENOVÝ LIST

Odvodní rok: 1857

Jméno a příjmení: Dominik Anton Riegl

Místo narození: Koloděje nad Lužnicí
Okres:               Týn nad Vltavou
Kraj:                  (České) Budějovice
Země:                Čechy

Domovské právo: Borovnice
Okres:                   Nová Paka
Kraj:                      Jičín
Země:                    Čechy

Rok narození: 1840
Náboženství:   katolické
Zaměstnání:    žák reálné školy

Odveden dobrovolně 3. října 1857 a převzal 3 zlaté konvenční měny se závazkem kapitulace
Zařazen do armády dnem odvodu

Popis osoby
Vlasy: blond Oči: modré   Obočí: blond   Nos: úměrný  Ústa: úměrná   Brada: kulatá
Obličej: podlouhlý
Očkován: ano   Řeč: německá, česká  Píše: ano  Výška postavy a číslo bot: neuvedeno
-----------------------------------------
Problém s příjmením – zde v kmenovém listu Riegl; ve schematismu (Militär-Schematismus des Österreichisches Kaiserthumes für 1863, Wien 1863, s. 341) je uveden jako Riegel).
Kapitulace – prodloužení vojenské služby po uplynutí prvního závazku; délesloužící.
-----------------------------------------

Další průběh služby

V říjnu 1857 obdržel 3 zlaté konvenční měny
25. 1. 1856 povýšen do hodnosti závodčího
19. 5. 1860 byl jako kadet přeložen podle svrchovaného rozhodnutí 2. armádního sboru a
LGC, část 1, z 19. 5. 1860
Nástupní taxa 21 zlatých podle výplatních tabulek; byla pro květen 1860  
přijata
------------------------------------------
Lajdácký zápis v němž chybí, kam byl přeložen. Podle vyhledání v uvedeném Schematismu to bylo k 2. praporu polních myslivců v Kolíně. Zde prošel, jak je zřejmé dále, kadetní školou, trvající zpravidla dva roky. Prapor měl v té době 19 kadetů.
------------------------------------------
1. 4. 1861 byl povýšen na podmyslivce
30. 6. 1865 byl zařazen do dvouleté zálohy
------------------------------------------
Hodnosti odpovídají u pěchoty svobodníku a desátníku. Že jej poslali do zálohy (na dovolenou) bylo asi vyvoláno finanční krizí státní pokladny po prohrané válce roku 1859, kdy byla armáda během tzv. reformy ořezána, kde to šlo. Kadeti, jichž byla hromada, byli první, kteří šli ven.
------------------------------------------
1. 4. 1866 byl za oboustranného souhlasu přeložen k 69. pěšímu pluku
1. 6. 1866 byl zde povýšen z kadeta-desátníka na poručíka 2. třídy (též podporučíka) podle     
                         svrchovaného výnosu majitele pluku č. 46 ze dne 4. 6. 1866 s platností dnem 
                        1. 6. 1866
------------------------------------------
Karta se obrátila, válka s Pruskem byla na spadnutí, armáda se opět zesilovala a důstojníků bylo málo, takže kadeti byli najednou opět na roztrhání. Pěší pluk č. 69 ze Székesféherváru byl nejméně z 80 % maďarský.
------------------------------------------
V červnu 1866 bylo mu vyplaceno 80 zlatých jako příspěvek k pořízení výstroje
V roce 1866 se zúčastnil tažení proti Itálii
------------------------------------------
Opět lajdárna – kmenový list nic nepraví o tom, kdy a kde v Itálii bojoval. Hlavní síly 69. pěšího pluku byly u 2. sboru v Severní armádě u Hradce Králové. Možná, že to byl jeho III. prapor detašovaný v Castelnuovu, ale v sestavě Jižní armády jsem jej nenašel.
-----------------------------------------
1. 5. 1869 byl převeden do stavu přebytečných důstojníků
1. 8. 1869 byl penzionován na základě výnosu říšského ministerstva války z 15. 7. 1869, část 
                       1, č. 5816, (Armádní věstník č. 29), jako dočasný invalida s odchodem mimo 
                       službu 1. 8.1869.
-----------------------------------------
Jako vždy po prohrané válce se armáda scvrkala a začalo se šetřit. O dočasné invaliditě není žádná bližší informace, ač se to zpravidla vždy do kmenového listu zapisovalo.
-----------------------------------------
20. 4. 1871 byl podle nařízení říšského ministerstva války z 26. 4. 1871, část 1, č. 2106, list č.  
                       14 z dočasného (stavu) mimo službu převeden jako přebytečný na dovolenou s    
                       čekaným
-----------------------------------------
Čekané (též čekatelné) byla snížená část gáže, jíž požíval takto odstavený důstojník až do rozhodnutí – buď návratu do aktivní služby nebo odchodu z armády či do důchodu. 
-----------------------------------------
1. 8. 1871 byl penzionován podle výnosu říšského ministerstva války z 18. 7. 1871, část 1, č.
4545 jako částečný invalida, pro místní využití či uplatnění v polních jatkách;
při vyhlášení mobilizace převést (opět) do výslužby
-----------------------------------------
Souhlasí s originálem.
Székesféhervár, 20. 7. 1883
Správní komise u náhradního praporu 69. pěšího pluku – Dr. Albini, hejtman administ. služby
------------------------------------------
27. 8. 1889 uzavřel sňatek se slečnou Marií Rausovou bez složení svatební kauce se svolením
c.a k. velitelství 8. sboru č. 3357, na základě branného zákona; výpis z matriky 10. 7. 1889
------------------------------------------
Je to zde jediný záznam o rodinném stavu; dále ani zmínka, ač se změny do kmenových listů zapisovaly, včetně potomků, úmrtí, atd.
------------------------------------------
13. 8. 1895 mu byla propůjčena titulární hodnost nadporučíka, podle věstníku říšského ministerstva války odst. 1 č. 6975
------------------------------------------
Což znamenalo, že mohl nosit tuto hodnost na límci a být tak oslovován, avšak nepatřily mu žádné finanční či jiné požitky této skutečné hodnosti.
-------------------------------------------
2. 12. 1898 mu byla udělena Vojenská jubilejní pamětní medaile
-------------------------------------------
22. 5. 1901 mu byla propůjčena Vojenská záslužná medaile, výnosem říšského ministerstva války čj. 2888 z 11. 5. 1901 (rezervát č. 171)
--------------------------------------------
C. a k. Posádkové velitelství.
V Praze 22. 5. 1901, Wölfel, hejtman. v.r.

--------------------------------------------
2. 12. 1908 mu byl udělen Vojenský jubilejní kříž
--------------------------------------------
Jubilejní dekorace byly vydány všem bezúhonným kmenovým vojenským osobám k 50. a 60. výročí panování císaře Františka Josefa. Záslužná medaile (Signum laudis) byla určena pro nižší důstojníky).
---------------------------------------------
12. 7. 1901 byl zapsán k případnému umístění do péče některé invalidovny s vlastní volbou
místa, případně využít podpory od svobodného pána Van Ypenna, hraběte Strozziho nebo jiné takové nadace. Říšské ministerstvo války, část 9 výnosu č. 5590 z 12. 7. 1901
----------------------------------------------
8. 11. 1901 obdržel zvláštní půjčku 480 K(orun) a 160 K čtvrtletní výpomoci z nadace
podplukovníka svobodného pána Van Yppena, a to od 1. 1. 1902. Výnos říšského
ministerstva války část 9 č. 8532 z 8. 11. 1901
----------------------------------------------
27. 10. 1909 půjčka z nadace hejtmana Aloise Fiedlera, od 1. 11. 1909, výnos Ministerstva
války, č. 8373, od 27. 10. 1909
----------------------------------------------
1. 1. 1911 možnost přijetí do stavu péče invalidovny s volnou volbu místa. Evidenční stav:
Praha, posádkový věstník č. 43, 17. 12. 1910
Gáže invalidovny: 1620 K, čtvrtletní výpomoc 160 K od 1. 1. 1911 s tím, že bude
zastavena roční platba z Ypennovy nadace ve výši 640 K. Ministerstvo války, výnos část 9, č. 10737 z 16. 12. 1910
----------------------------------------------
Jde se vší pravděpodobností o nevratné půjčky. Ta gáže invalidovny; gáže v němčině může být nejen jeho roční invalidní služné, ale též jakákoliv platba; zde tedy i za pobyt, což by ale bylo příliš mnoho.
----------------------------------------------
6. 6. 1912 coby ve stavu péče invalidovny půjčka 200 K od Spolkové nadace knížete
Schwarzenberga. Podle výnosu ministerstva války část 9, č. 4484 z 6. 6. 1912
----------------------------------------------
12. 12. 1915 půjčka 200 K od vojenské nadace Státní loterie. Skupina A/2 Gb (?) 218- I - a 
od 1. 9. 1914. Podle výnosu ministerstva války část 9, č. 55978 z 12. 12. 1915
----------------------------------------------
6. 3. 1918 půjčka 200 K od nadace Vídeňského velkoobchodního sdružení, od 16. 6. 1918. V případě, že příjemce nadační půjčky zamře dříve, než jeho zákonná manželka, připadá nadační příspěvek této vdově. Výnos ministerstva války, část 9, č. 8435 z 6. 3. 1918.
----------------------------------------------
Odtud – české záznamy 1920 a 1925
----------------------------------------------
J. F.

(České záznamy přepsal -lk-):

3. 5. 1919 převzat do svazku čs. armády jako gážista ve výsl. / Osob. věst. č. 37 z 3. 5. 1919:/.
----------------------------------------------
Tit. Nadpor. v zaopatř. stavu inv.
zemřel 12. 3. 1920 na Smíchově čp. 864 tabes dorsalis a pohřben na hřbitově Smíchovském. / Ex offo úmrtní list farního úřadu u sv. Václava na Smíchově č. 2003 / 1920: /.

V Praze dne 29. března 1920
Čs. vojenské velitelství Velké Prahy (podpis nečitelný)
----------------------------------------------
5. 2. 1925 poukázány dodatečně dnem 1. listopadu 1918 tyto zaop. pož. a to ročně invalidní služné: 1620 Kč a přibytečné: 160 Kč. Dnem 1. lednem 1920 zvyšuje se invalidní služné na Kč 2916 - přibytečné se nezmění. Zemřel 12./3. 1920. - Vyn. MNO čj. 27.673/14. odd. os. ex 24 ze dne č./2. 1925:/. Čj. 9516/pens. 1925.
V Praze 16. března 1925.-
Razítko Vojenské velitelství Velké Prahy (podpis nečitelný)

Hrob npor. Dominika Riegela na pražském hřbitově na Malvazinkách

Autor: Ing. Josef Fučík