Český šermířský klub
RIEGEL

Dominik Riegel

Elektrická signalizace zásahů | 28. 10. 2011

Jak fungují zbraně sportovního šermu z hlediska zásahů (po elektrické stránce)

Abychom mohli popsat princip signalizace zásahů (aparátu) používaného ve sportovním šermu, musíme si nejdříve popsat jednotlivé zbraně (fleret, kord, šavle) a jejich sestavení po mechanické, po elektrické stránce a popsat signalizační přístroj (aparát).

Kord

Kord –  mechanické sestava:

Kord–  sestava po elektrické stránce a signalizační aparatura (zjednodušeně):

Popis činnosti:
U kordu je zásahová plocha celé tělo, takže obvody pro signalizační přístroj jsou relativně jednoduché.
Fungování kordu, po elektrické stránce, lze přirovnat k domovnímu zvonku, kdy tlačítko zvonku je aret kordu, bzučák zvonku uvnitř bytu je šermířský aparát. Mezi nimi jsou propojovací kabely (viz obrázek) a celý obvod je napájen elektřinou.
Elektrické vedení kordu je provedeno výlepem. Výlep je tvořen dvěma drátky, opatřenými izolací a to celé je „vlepeno“ do profilu čepele.
Aret, po elektrické stránce, je v základní poloze rozpojen a celý obvod signalizace je bez napětí.

Jak to funguje u domovního zvonku: zmáčknutím tlačítka zvonku se uzavře elektrický obvod a v bytě se ozve bzučák, případně se rozsvítí světlo.
Jak to funguje u kordu: stisknutím aretu–  zásahem soupeře se uzavře elektrický obvod a na stolku se ozve bzučák a rozsvítí se světlo (červené, zelené).

Signalizace zásahů v šermu kordem:
– neregistruje se zásah do číšky; při zásahu do číšky, se obvod jaksi „vyzkratuje“ a signalizace nezareaguje;
– zásah obou soupeřů: při zásahu obou soupeřů v časovém rozmezí do 0,04-0,05 sekund, jsou registrovány oba zásahy, tzv double. Jsou-li zásahy v časovém rozmezí delším jak 0,04-0,05 sekund, rozsvítí se světlo prvního (rychlejšího) šermíře;
– zásah do země: u kordu je platný zásah na celé tělo. Pro rozlišení zásahu do nohy–  do země je to uděláno tak, že se šermuje na planši. To je vodivý pás, kdy se při zásahu do země obvod také jaksi „zkratuje“ a signalizace se nerozsvítí, obdobně jako při zásahu do číšky.

Jak to funguje na planši v praxi–  jednotlivé varianty:

Útok šermíře vlevo a zásah šermíře vpravo:
Šermíř vlevo zaútočí a zasáhne šermíře vpravo (platný povrch je celé tělo).
Zazní bzučák a rozsvítí se pouze červené světlo. Rozhodčí přeruší zápas (povelem „stop“).
Šermíř vpravo je zasažen, bod se připisuje šermíři vlevo (viz pravidla šermu).

Útok šermíře vlevo a zásah šermíře vpravo do číšky nebo do planše:
Šermíř vlevo zaútočí a zasáhne soupeře do číšky nebo do planše.
Rozsvítí se pouze žluté světlo, což signalizuje zkrat (uzemnění). Žádný šermíř není zasažen, pokračuje se v zápase bez jakéhokoliv přerušení.

Útok obou šermířů a zásah obou šermířů (double):
Oba šermíři zaútočí a oba zasáhnou. Zazní bzučák a…
Jsou-li oba tyto zásahy v časovém rozmezí do 0,04-0,05 sekund, rozsvítí se červené i zelené světlo. Oba šermíři jsou zasaženi a oběma se připisuje bod.
Jsou-li ale tyto zásahy v časovém rozmezí více jak 0,04-0,05 sekund, rozsvítí se pouze světlo šermíře, který zasáhnul jako první. V aparátu je to elektricky zapojeno tak, že šermíř, který zasáhne jako první, zablokuje elektricky světlo (zásah) toho druhého šermíře, i když jsou (na pohled) zasaženi oba.

Fleret

Fleret –  mechanická sestava:


Fleret–  sestava po elektrické stránce a signalizační aparatura –  zjednodušeně:

Popis činnosti:
Princip fleretu po elektrické stránce je nutné popsat samostatně. Nedá se přirovnat k něčemu, co známe okolo sebe, jako tomu bylo při popisu principu kordu, kdy jsme si pomohli obvodem „domovního zvonku“.

Princip funkce fleretu: elektrický obvod fleretu je tvořen výlepem (jeden vodič) a samotnou čepelí. Aret, po elektrické stránce, je v základní poloze sepnut a celý obvod signalizace je pod napětím. Kdybychom fleret zapojili na žárovkovou zkoušečku, žárovka bude neustále svítit. (zhasne, když zmáčkneme aret). Na aparátu je to trochu jinak (bude popsáno dále)
U kordu je zásahovou plochou celé tělo. U fleretu je zásahová plocha jen trup těla a část límce masky.
Tato zásahová plocha je vymezena na trupu elektrickou fleretovou vestou (elektricky vodivé plátno) a maska má část límce potažený taktéž elektricky vodivým plátnem (viz obrázek).


Signalizace zásahů při šermu fleretem:
– při šermu fleretem se rozlišuje zásah na platný a neplatný povrch.
– při šermu fleretem se při zásazích ještě používá pravidlo „právo útoku“

– nejprve si popíšeme připojení šermíře na aparát:
Je-li aparát nastaven na šerm fleretem a šermíř není připojen, aparát periodicky svítí a  bzučí/houká
– po připojení šermíře na aparát přístroj zhasne a přestane bzučet (znamená to, že šermíř má zbraň i osobní šňůru v pořádku, musí mít i propojení na masku).
Ve skutečnosti je to po elektrické stránce jinak. Obvod fleretu je stále pod napětím, ale   elektricky je to zařízeno tak, že aparát nesvítí a nehouká

Jak to tedy v principu funguje:
– při zásahu na platný povrch aret nejprve rozpojí vlastní obvod fleretu (drátek výlepu zůstává pod napětím), ale přes elektrickou vestu se obvod uzavře a rozsvítí se žárovka zásahu platného povrchu (červené nebo zelené světlo);
– při zásahu na neplatný povrch aret sice taktéž rozpojí vlastní obvod fleretu, ale toto rozpojení aktivuje jiný obvod a přístroj rozsvítí žárovku zásahu na neplatný povrch (bílé světlo);
– neregistruje se zásah do číšky. Při zásahu do číšky, se obvod jaksi „vyzkratuje“ a signalizace nezareaguje;
– zásah obou soupeřů (double): při zásahu obou soupeřů v časovém rozmezí do 0,27–  0,32 sekund, jsou registrovány oba zásahy, tzv double. Pro stanovení platného zásahu se musí vycházet z „práva útoku“;
– zásah do číšky nebo do země (planše): v obou případech se obvod jaksi „vyzkratuje“ a svítí pouze žluté světlo, bzučák nesignalizuje;
– může nastat i kombinace zásahů :
 – nejprve zásah na neplatný povrch a hned následuje zásah na platný povrch:
  – rozsvítí se pouze bílé světlo – zásah na neplatný povrch a tento zásah
   elektricky zablokuje světlo zásahu na platný povrch
 – nejprve zásah na platný povrch a hned následuje zásah na neplatný povrch:
  – rozsvítí se pouze červené (zelené) světlo – zásah na platný povrch a tento zásah elektricky zablokuje světlo zásahu na neplatný povrch.


Šavle

Šavle –  mechanická sestava:

Šavle – sestava po elektrické stránce a signalizační aparatura – zjednodušeně:


Popis činnosti:
Zjednodušeně se dá říci, že celá šavle má svůj elektrický obvod a platná zásahová plocha má také svůj elektrický obvod. U kordu je zásahovou plochou celé tělo. U fleretu je zásahová plocha vymezena elektrickou vestou, tj. trup těla a část límce masky.
U šavle je zásahová plocha vymezena elektrickou vestou, která je na celém trupu a pažích. Dále je vodivá i část manžety rukavice a dále je kompletně vodivá i maska (viz obr.)

Signalizace zásahů při šermu šavlí:
– při šermu šavlí se rozlišuje zásah na platný a neplatný povrch
– šavle je jediná zbraň, kterou je možné sekat i bodat
– při šermu šavlí se při zásazích ještě používá pravidlo „právo útoku“

– nejprve si popíšeme připojení šermíře na aparát:
 – je-li aparát nastaven na šerm šavlí a šermíř není připojen, aparát periodicky svítí a
  bzučí/houká
 – po připojení šermíře na aparát přístroj zhasne a přestane bzučet (znamená to, že šermíř má zbraň i osobní šňůru v pořádku)

Jak to tedy v principu funguje:
– při zásahu na platný povrch se propojí obvod šavle s obvodem platného zásahového povrchu a signalizace zareaguje;
– při zásahu na koš se obvod jen jaksi „vyzkratuje“, rozsvítí se pouze žluté světlo zkratu (uzemnění);
– při zásahu na neplatný povrch se obvod nemá kudy uzavřít a k signalizaci nedojde;
– zásah obou soupeřů (double): při zásahu obou soupeřů v časovém rozmezí do 0,11– 0,13 sekund, jsou registrovány oba zásahy, tzv double. Pro stanovení platného zásahu se musí vycházet z „práva útoku“;
– může nastat i kombinace zásahů:
 – nejprve zásah na neplatný povrch a hned následuje zásah na platný povrch;
 – nejprve zásah na platný povrch a hned následuje zásah na neplatný povrch:
  – signalizace reaguje pouze na uzavřený elektrický obvod, tj. čepel / platná zásahová plocha.

 

 

Autor: Jiří Bodó